Semalt: Kiber jenaýatçylaryň söýgüli nyşany hökmünde kiçi telekeçilik

Awtoulag hakyna tutmak bilen meşgullanýan MNH Platinumda zatlar adaty zatdy. E-poçta baglanyşygyna diňe bir gezek basmagyň bu işiň howp astyna düşjekdigini bilmeýärdiler.

Geçen ýylyň başynda Blekbern şäherinde ýerleşýän bir firma kompaniýanyň torunda ýerleşýän 12, 0000 faýlyny kodlady. Netijede, jenaýatçylar faýllary açmak üçin 3000 funt sterling tölemeli boldular.

Wirusy ýok etmek synanyşyklarynyň hemmesiniň mümkin däldigini subut edýän möhüm maglumatlary ýitirmän, guramanyň tölemekden başga çäresi ýokdy. Kompaniýanyň dolandyryjy müdiri Mark Hindle, şular ýaly hüjümiň kompaniýa bolup biläýjek ähmiýetine ähmiýet berilmezligi sebäpli kiberhüjüme düýbünden taýyn däldigini aýtdy.

Bu waka üzňe däl we hünärmenler kiçi kärhanalaryň kiberhüjüm howpuna has ýykgyn edýändiklerini duýdurýarlar, sebäbi köplenç olar taýyn däl.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Endrýu Dyhan, kiber jenaýatçylaryň kiçi telekeçilige hüjüm ediş usullaryny ara alyp maslahatlaşýar.

Taryhy taýdan kiçi we orta kärhanalar (KOK) kiber jenaýatçylygyň umumy nyşany däl, ýöne 2015-nji ýylda Toni Allen ýagdaýyň düýpgöter üýtgändigini öňe sürýär. Howpsuzlyk düzgünleri boýunça hökümet tarapyndan geçirilen gözlegiň netijesine görä, kiçi telekeçileriň 75 göterimi 2012-nji ýylda hüjümiň bolup biljekdigini we 2013-nji we 2014-nji ýyllarda tendensiýalaryň ýokarlanandygyny habar berdi.

Kiberhowpsuzlyk bilen meşgullanýan “Symantec” firmasynyň statistikasy, 2012-nji ýylda e-poçta arkaly geçirilen naýza balykçy hüjümleriniň ýarysyndan gowragynyň kiçi kärhanalara garşydygyny görkezýär.

Europeanewropanyň täze düzgüni, KOK-lar üçin kiberhowpsuzlyk meselesini has möhüm edýär, sebäbi müşderileriň maglumatlaryny goramak maksady bar. Recentlyakynda işlenip düzülen düzgün 2018-nji ýylda güýje girer we guramanyň ýyllyk girdejisiniň 4 göterimi ýa-da howpsuzlyk düzgünleriniň müşderiniň maglumatlaryna päsgel bermegi üçin has uly bolan 20 million ýewro jerime salynmagyna sebäp bolup biler.

Jenaýatçylar KOK-lary has ýumşak maksat hökmünde kabul edýärler, köp halatda olar uly baýraga ýol açýarlar.

Öý ofisi tarapyndan dolandyrylýan “Cyber Streetwise” kampaniýasy, KOK-a garşy esasy kiber howp hökmünde aşakdakylary görkezýär:

Hüjüm

Bu hüjüm, jenaýatçylar programmanyň içinde iberilmedik duýgurlygy optimizirläp, kompaniýanyň maglumatlaryna girmegini aňsatlaşdyryp, bir guramanyň toruna girenlerinde ýüze çykýar.

Girew tölegi

Fişing e-poçta arkaly alnan zyýanly programmanyň bir bölegi guramanyň torundaky maglumatlary gulplanda ýüze çykýar. Netijede, jenaýatçylar açar açaryny almak üçin 500– £ 1000 aralygynda töleg talap edýärler.

Adam ýalňyşlygy

Köplenç halatda adamlar berlen howpsuzlyk zynjyrynda iň ýygy baglanyşyk bolup durýar we maglumatlaryň bozulmagynyň ep-esli bölegi maglumatlaryň ýitirilmegi ýa-da nädogry adama ýaýramagy netijesinde ýüze çykýar. Hatda adaty hüjümler, möhüm PII gatnaşýan ýagdaýlarda-da möhüm täsir edip biler.

Hyzmat hüjüminden ýüz öwürmek

Haçan-da bir gurama öz serwerlerinde zyýanly kanal arkaly iteklenýän köp mukdarda maglumat bar bolsa. Bu görnüşli hüjümler az maýa goýumlary bilen aňsatlyk bilen amala aşyrylyp bilner.

Baş direktor galplygy

Hüjümçi, e-poçta hasabyny bozmak ýa-da döwmek bilen, uly şahsyýeti kompaniýa bilen tanasa we maliýe ygtyýarly adamy tölemäge mejbur edeninde ýüze çykýar.